Av: Anne Mari Hellerdal Kvalvik (30.04.2013)

Tilskudd for skolekonserter
Skolekonsertene finansieres og eies av Rikskonsertene, som er underlagt Kulturdepartementet og får alle midler over statsbudsjettet. Resten av DKS finansieres av tippemidler, derfor er avtalestruktur og rapporteringslinjer litt annerledes for skolekonsertene enn DKS for øvrig.

Alle fylker har avtale om en fordeling av produksjonsvolum, og fylkene har ansvar for 50% eller 75% av skolekonsertene. Rikskonsertene overfører midler til fylkene for deres andel av skolekonsertene i juni hvert år. Unntaket er Oslo der Rikskonsertene har 100%.

Overføringen er delt i fire:

Antall nye produksjoner
Det overføres en sum penger for antall nye produksjoner fylket er avtaleforpliktet til å lage per år.

Administrasjon
Alle fylker skal ha ansatt minst én musikkprodusent, og administrasjonspotten kompenserer for lønn til musikkprodusenten. Potten skal ikke brukes til kontormateriell eller andre administrative utgifter.

Turné
Turnésatsen er beregnet ut fra antall konsertdager fylket skal gjennomføre (normerte dagtall – se egen artikkel) og består av en sats for turné og et distriktstillegg som varierer fra fylke til fylke ut fra lokale geografiske forhold, befolkningstetthet osv.

Transport
Små skoler med kort reisevei til nærmeste skole, får ofte konsertene sine på naboskolen. Det overføres en sum penger basert på hvor mange skoler man regner med vil transporteres. Kommunene/skolene sender faktura til fylket.

Overføringen skjer i en sum, og potten er øremerket skolekonsertene.

Tilskudd for barnehagekonserter
I 2013 er det barnehagekonserter i 12 fylker: Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Troms.

Barnehagekonsertene planlegges og gjennomføres i sin helhet av fylkene. Rikskonsertene arrangerer en årlig fagsamling, drifter programråd og gjør andre fagrelevante tiltak knyttet til målgruppen. Konsertene er et spleiselag, der Rikskonsertene betaler 50% av kostnaden og fylket tilsvarende.

Tilskuddet er todelt:

Turné
Turnésatsen beregnes ut fra hvor mange konsertdager som skal gjennomføres, og består av en sats for turné og et distriktstillegg. Antall konsertdager for barnehage er avtalefestet med det enkelte fylke, og varierer fra 10 dager i Vest-Agder og Østfold, til 80 dager i Oppland.

Distribusjon
For distribusjon av konsertene, beregnes ut fra antall konsertdager (distribusjonssats x antall konsertdager).

Tilskuddet overføres samtidig som for skolekonsertene