Av: Anne Mari Hellerdal Kvalvik

Lønnsmottaker:

Lønn, rettigheter og plikter for lønnsmottakere som er musikere eller dansere, reguleres gjennom avtalen mellom Rikskonsertene og utøverorganisasjonene MFO og NoDa.

Etter at kontrakten er returnert skal utøverne automatisk motta forskudd for dekning av eventuelle turnéutgifter en til to uker før turnéstart. Skattekort skal leveres sammen med kontrakten.

Utøverne er forsikret på turneen i henhold til Statens reiseregulativ. Utøveren får utbetalt sykepenger fra første dag ved sykdom under turnéperioden.

For å få utbetalt kostgodtgjørelse og utlegg i forbindelse med turneen må utøveren sende signert reiseregning med originale kvitteringer per post til oppdragsgiver (Rikskonsertene eller fylkeskommune) etter turnéslutt. Kostgodtgjørelsen beregnes i henhold til satser i Statens reiseregulativ og utregnes etter turneen i forhold til tidspunkt for avreise og hjemkomst som du fører på reiseregningen.

Foretak:
Selv om Overenskomsten formelt sett ikke dekker utøvere engasjerte som selvstendige næringsdrivende eller som ikke er medlemmer av Musikernes fellesorganisasjon/Norske Dansekunstnere har det alltid vært praksis hos Rikskonsertene å engasjere utøvere med forankring i Overenskomstens satser og premisser. Honorar utbetales etter faste satser. Konserter er ikke MVA-pliktig. Kostgodtgjørelse er forhåndsberegnet i kontrakten i henhold til satser i Statens reiseregulativ.

Når kontrakten er returnert, kan inntil 50 % av kontraktsummen utbetales i forskudd. Forskudd utbetales ikke automatisk, utøver må gi beskjed til oppdragsgiver. Pengene utbetales tidligst fire uker før turnéstart.

Enkeltpersonforetak må oppgi både organisasjonsnummer og personnummer, øvrige foretak må levere organisasjonsnummer og fødselsdato.

- Utøver må selv bekoste alle forsikringer, inkludert sykeforsikringer.
- Utøver får ikke utbetalt sykepenger ved sykdom.
- Honorar og refusjon av utgifter utbetales samlet etter turnéslutt, etter mottatt faktura med kopi av kvitteringer. Faktura og kvitteringer kan sendes elektronisk eller i papir.

Utøvere skattemessig bosatt i utlandet:
- Selv om Overenskomsten formelt sett ikke dekker utøvere engasjerte som selvstendige næringsdrivende eller som ikke er medlemmer av Musikernes fellesorganisasjon/Norske Dansekunstnere har det alltid vært praksis hos Rikskonsertene å engasjere utøvere med forankring i Overenskomstens satser og premisser.
- Regler for kostgodtgjørelse, forskudd, utgiftsdekning og forsikring er tilsvarende som for foretak.
- Før kontraktinngåelse, trenger oppdragsgiver personinformasjon som fødselsdato, navn, adresse, bosted, statsborgerskap og bankinformasjon som kontonummer/IBAN (International Bank Account Number), BIC/SWIFT (Bank Identifier Code), navn og adresse på bank.
- Honorar og utgiftsdekning utbetales samlet etter turnéslutt og etter mottatt regning med originale kvitteringer.
- Det trekkes 15 % artistskatt av honoraret jmf. artistskatteloven.
- Utøvere som trenger attest for skatt betalt i Norge, må ta kontakt med Skatteoppkrever Utland i Stavanger:

Postadresse: Postboks 8103, NO-4068 STAVANGER, NORGE
Telefon: + 47 51 86 89 00
Telefaks: + 47 51 91 73 01
E-post: skattvest@skatteetaten.no

NB!
Utøveren kan ikke ha andre oppdrag som er til hinder for gjennomføring av skolekonsertturneen. Dersom utøveren må ha fri fra arbeid eller studier for å gjennomføre oppdraget, er vedkommende selv ansvarlig for å søke om permisjon og få denne innvilget før kontrakten underskrives.

Felles for alle engasjementsformer er at det ikke gjøres noen utbetalinger før signert kontrakt er returnert. Honorar/lønn utbetales per konsertdag, uavhengig av antall konserter.

Fylkeskommunene og Rikskonsertene praktiserer de samme rutinene for honorering, men variasjoner vil forekomme. Dette gjelder blant annet praksis for utbetaling av forskudd, og tidspunkt for utbetaling av honorar/lønn etter turneen.