Av: Kjetil Moen (30.04.2013)

Dagtall Normerte dagtall benyttes som en grunnleggende enhet for å uttrykke omfanget av skolekonsertordningen. Normerte dagtall vil si det antall konsertdager som må til for å gjennomføre turnéer i turnédistriktene i et fylke. I beregningen blir det tatt hensyn til geografiske og samferdselsmessige forhold, samt de forhold som styres av skoleruta (timeplaner, fridager etc).

Normerte dagtall er teoretiske tall, og ikke nødvendigvis reelle tall. De normerte dagtallene angir hvor mange dager en turné, med en produksjon med tilsvarende premisser vi har brukt i beregningen vår, vil ta. I realiteten vil antall dager på turnéene i det samme distriktet variere, ut fra hvilke premisser de enkelte produksjonene har. Premissene for den enkelte produksjon avgjør den endelige lengden på turnéen.

Premissene som ble lagt til grunn for analysen er følgende:

- Inntil 3 konserter og 1 flytt (det vil si maksimalt 2 skoler) per dag
- I gjennomsnitt mellom 2,4 og 2,7 konserter per dag i tettebebygde strøk (primært i byer)
- I gjennomsnitt mellom 2,2 og 2,5 konserter per dag i ikke fullt så tettbebygde strøk
- Inntil 200 elever per konsert på ungdomstrinnet (slingringsmonn på 5-10 elever)
- Inntil 150 elever per konsert på små- og mellomtrinn (slingringsmonn på 5-10 elever)