I tilfeller hvor det forekommer avlysninger av skolekonserter er det viktig med en oversikt over dette. Hvilken skole og kommune ble rammet av avlysningen, hvor mange elever fikk ikke konsert og hva var årsaken til at konserten ble avlyst..

Denne oversikten er viktig av flere grunner:

- Antall gjennomførte konserter og konsertdager er en del av Rikskonsertenes årsrapportering til Kulturdepartementet

- Hvis fylkeskommunen, Rikskonsertene eller syk utøver er årsaken til avlysningen, har det betydning for kommunenes betaling av egenandel for skolekonserter per elev. Da skal ikke kommunen betale egenandel for avlyst konsert.

Hvordan forholde seg til en avlysning:

Hvis skolen er årsaken til avlysningen rapporterer skolen om årsaken til avlysningen samt hvor mange konserter som ble avlyst til ansvarlig turnélegger i fylket.

Ved turneer engasjert av fylkeskommunen er avlysninger, og detaljer om den, en del av årsrapporteringen fra fylkeskommunen til Rikskonsertene.

Ved turneer engasjert av Rikskonsertene rapporterer turnélegger den samme informasjonen direkte til turnéansvarlig i Rikskonsertene.

Avlysning på grunn av syk utøver:

Ved sykdom under turneer hvor fylkeskommunen er arbeidsgiver, melder utøver fra til turnélegger. Avlysningen legges inn i årsrapporteringen fra fylkeskommunen til Rikskonsertene.

Ved turneer engasjert av Rikskonsertene melder utøver fra til turnéansvarlig i Rikskonsertene. Avlysningen registreres og blir en del av årrapporteringen.

Når konserter må avlyses på bakgrunn av feil hos fylkeskommunen eller Rikskonsertene, eller ved sykdom hos utøver, skal det sendes brev til den respektive skole med kopi til kommunen (se eksempel). Ved turneer engasjert av Rikskonsertene skal det i tillegg sendes kopi av brevet til fylkeskommunen.