Hva er eksperter?
FNs barnekonvensjon artikkel 12 sier at barn har rett til å bli hørt i saker som angår det, og at barns meninger skal tillegges vekt.

Barneombudet holder ekspertmøter og oppretter ekspertgrupper for at barn og unge med ulike erfaringer skal bli hørt, og for at deres meninger og erfaringer skal komme frem når myndighetene tar beslutninger som angår den aktuelle gruppen barn. 

Ekspertenes oppgave er først og fremst å gi Barneombudet råd om hva vi kan anbefale for at samfunnet bedre kan hjelpe barn og unge i en tilsvarende situasjon.