Spesialskoler

Her vil du i løpet av våren 2015 kunne oppdatere deg med metodiske tips og innfallsvinkler. Målet er at vi skal nå bedre ut med skolekonserter til barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser.

Barn med funksjonsnedsettelser i skolen

Den politiske målsettingen i Norge er at barn med funksjonsnedsettelser skal være en del av et inkluderende skolemiljø, sammen med funksjonsfriske elever på nærskolen. I realiteten ser vi 3 ulike modeller i skole-Norge:

 1. Barn med funksjonsnedsettelser er en del av klassemiljøet.

 2. Barn med funksjonsnedsettelser skilles ut som en egen liten "skole i skolen"

 3. Barn med funksjonsnedsettelser går på egne spesialskoler.

Vi må forholde oss til alle 3 modeller, og vil fokusere på praktiske løsninger og best practice: Hva trenger musikere og produsenter å vite for bedre å nå ut til alle elevene – også de med funksjonsnedsettelser?

INK 2013

I Stortingsmelding nr 10, 2011-12: Kultur- inkludering og deltakelse, konstateres det at funksjonshemmede er underbrukere av kunst og kultur. For å imøtekomme målsettingen om å utjevne de sosiale skillene, lyste Kulturrådet i 2013 ut øremerkede midler gjennom den Kulturelle skolesekken (DKS) til produksjoner som var skapt spesielt for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Prosjektet fikk navnet INK 2013. (INK for inkludering). Målsettingen var å bidra til økt kunnskap om hvordan man kan gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig for elever med funksjonsnedsettelser.

En rapport etter følgeforskning på INK 2013 finner du her: INK 2013 Følgeforskning

ENKEL HUSKELISTE:

Elever med spesielle behov er en uensartet gruppe. De er kanskje bare en gruppe i den forstand at de ofte er adskilt fra andre elever i skolen. Antakelig har disse elevene de samme behov som andre barn. Vi må bare tilrettelegge litt ekstra for å imøtekomme behovene, og gi anledninger til mestring, gode læringssituasjoner, og rammer for gode konsert-opplevelser som går helt hjem hos elevene.

Huskeliste til musikere

 • Ekstra viktig med god kontakt med skolen i forkant – minst ei uke før konserten - gjerne to. Elevene trenger god tid til å forberede seg.

 • Dersom du/dere planlegger elevmedvirkning, så snakk med kulturkontakten om det på forhånd, slik at de er litt forberedt og kan hjelpe med å peke ut elever. Det kan også være gøy for elevene å ta en lærer opp på scenen til medvirkning.

 • Det er antakelig flere lyder fra publikum enn vanlig.

 • Det er fint å kunne ta imot innspill fra elevene og respondere. Men husk også ansvaret for dramaturgien.The show must go on...

 • Bruk enkle ord og langsom tale. Kanskje kan mange av ordene kuttes.

 • Snakk enkelt, men ikke barnslig.

 • Gi blikk-kontakt og smil.

 • Demp det generelle lydnivået. Flere av elevene har høreapparat som forsterker høyfrekvente lyder. Og flere av elevene i denne gruppen er hypersensitive. (Unntak fra dette kan være skoler der elevene er døvblinde).

 • For noen av disse elevene er det ekstra verdifullt å komme opp etterpå og få prøve et instrument eller bare hilse på musikeren. Selve konserten kan gjerne kortes ned til 30 minutter. Bruk heller mer tid i etterkant

Mere forskning og litteratur:

Våg å tenke stort, våg å tenke enkelt. Om skulekonserttilbode for spesialskular. Masteroppgave i musikkterapi av Randi-Merete Roset. Norges musikkhøgskule 2012.

Fra masteroppgaven: en liste av Kriterier for kvalitet