Programrådet

1. PROGRAMRÅDETS FORMÅL
Programrådet er en nasjonal vurderingsinstans som skal bidra til å ivareta og styrke kunstnerisk kvalitet, formidlingskvalitet og produksjonsfaglig kvalitet for alle programmer som inngår i Rikskonsertenes skolekonsertordning. Programrådet skal også ha en rådgivende funksjon for RK med hensyn til andre forhold relatert til utvikling av skolekonsertvirksomheten.

2. PROGRAMRÅDETS MANDAT

Programrådet skal i henhold til samarbeidsavtaler med fylkene vurdere skolekonsertproduksjoner ut ifra det vurderingsgrunnlag som legges fram, og gi en anbefaling / ikke anbefaling mht videre bruk av produksjonen i Rikskonsertenes skolekonsertordning.Programrådet kan også inviteres til å vurdere utviklingsprosjekter og tiltak relatert til skolekonsertvirksomheten.Programrådet skal også vurdere langsiktige tendenser mht utviklingen av programtilbudene.

3. PROGRAMRÅDETS SAMMENSETTING

- 1 representant for musikere
- 1 representant for grunnskolen
- 2 produsenter fra fylkene
- 1 produsent fra Rikskonsertene
- 1 utvalgsleder fra Rikskonsertene

Medlemmene sitter normalt 1,5 år i Programrådet. Programrådet skal samlet ha en bred faglig kompetanse, og det skal etterstrebes kjønnsbalanse.

Observatører uten talerett kan være tilstede på møtene. Programrådet har anledning til å innhente vurderinger fra ekstern ekspertise.

4. VURDERINGSRESULTAT

A = Anbefalt til videre bruk
IA = Ikke anbefalt til videre bruk

Ved stemmelikhet avgjør Programrådets leder. Et program som har fått vurderingsresultatet IA kan vurderes på nytt (én gang) dersom programmet har fått en bearbeiding.

5. TILBAKEMELDINGER

Når referatet er godkjent skal skriftlig tilbakemelding sendes til innsender. Tilbakemeldingen skal bestå av et sammendrag av alle de (justerte) individuelle vurderingene for det aktuelle programmet samt vurderingsresultat. Det skal ikke framgå hvem som står bak det enkelte synspunkt.