Programrådet er skolekonsertordningens hovedmekanisme når det gjelder kvalitetssikring av
skolekonsertproduksjoner. Rådet bruker Ønskekvistmodellen utviklet av Universitet i Aarhus som
vurderingsverktøy. Sammensetningen av rådet er: to fylkesprodusenter, en RK produsent, en
utøverrepresentant og en skolerepresentant.

Programrådets evalueringer fokuserer på det enkelte programs kvaliteter som performativ kunst.
Kunstneriske budskap, formidlingsvilje, ferdigheter i forhold til oppgaven og produksjonens relevans for barn er blant disse kvalitetene.

Programrådsarbeidet er kompetansegivende. Derfor er det ønskelig at alle produsentene som skaper skolekonsertprogram skal ha erfaring fra programrådsarbeid. Det legges opp til en regelmessighet rundt deltakelse i dette arbeidet. 

Det er ønskelig at produsenter blir involvert i programrådsarbeidet i ett år av gangen, med en ny
produsent inn i rådet hver høst og hver vår. Dette av hensyn til en god rullering veid opp mot behov for kontinuitet. Skole- og utøverrepresentanter blir i rådet i en toårsperiode, slik at en av
representantene skiftes ut hvert år. RKs representant skiftes ut i perioder som ivaretar kontinuiteten i rådet og rådets samlede kompetansebilde, men vil i utgangspunktet ikke sitte lengre enn fylkesprodusentene.

Alle rådsmedlemmer får en innføring i programrådets arbeid og metodikk i forkant av deres periode i rådet.

Rulleringsplan for fylkesprodusentenes deltakelse i programrådet er som følger:

H16: Nord-Trøndelag, Finnmark
V17: Østfold, Nord-Trøndelag
H17: Hedmark, Østfold
V18: Buskerud, Hedmark
H18: Rogaland, Buskerud
V19: Møre og Romsdal, Rogaland
H19: Akershus, Møre og Romsdal
V20: Vestfold, Akershus
H20: Sogn og Fjordane, Vestfold
V21: Vest-Agder, Sogn og Fjordane
H21: Nordland, Vest-Agder
V22: Hordaland, Nordland
H22: Sør-Trøndelag, Hordaland
V23: Troms, Sør-Trøndelag
H23: Telemark, Troms
V24: Oppland, Telemark
H25: Aust Agder, Oppland
V26: Finnmark, Aust Agder